PRIVACY POLICY

Privacy policy

This website (“Website”) is operated by Ceramigo Art (“Administrator”).

The privacy policy defines the rules for storing and accessing information on the User’s devices using cookies, for the provision of services provided electronically by the Administrator.

Legal basis for the processing of personal data:

Ceramigo Art processes personal and sensitive data based on the law, including

Act of 29 August 1997 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2002 No. 101, item 926 – consolidated text)
Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 29 April 2004 on the documentation of personal data processing and technical and organizational conditions that should be met by devices and IT systems used to process personal data (Journal of Laws of May 1, 2004)
RODO – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on protection data).

If you have any questions, comments or proposals regarding this privacy policy and cookies, please contact us at the address provided below.

§1. definitions

1. Administrator – means Ceramigo Art, which provides services electronically and stores and gains access to information in the User’s devices.

2. Cookies – means IT data, in particular small text files, saved and stored on devices through which the User uses the websites of the Website.

3. Administrator’s Cookies – means Cookies placed by the Administrator related to the provision of electronic services by the Administrator via the Website.

4. External Cookies – means Cookies placed by the Administrator’s partners via the Website.

5. Website – means a website or application under which the Administrator runs a website that operates (s) in the domain (s): ceramigo.art

6. Device – means an electronic device through which the User gains access to the Website.

7. User – means an entity for which services may be provided electronically or with which an Agreement for the provision of electronic services may be concluded in accordance with the Regulations and the law.

§2. Types of cookies used

1. Cookies used by the Administrator are safe for the User’s Device. In particular, this way it is not possible for viruses or other unwanted software or malware to enter Users’ Devices. These files allow to identify the software used by the User and adjust the Website individually to each User. Cookies usually contain the name of the domain from which they originate, their storage time on the Device and the assigned value.

2. The administrator uses two types of cookies:

a) Session cookies: they are stored on the User’s Device and remain there until the session of the given browser ends. The saved information is then permanently removed from the Device’s memory. The session cookies mechanism does not allow the collection of any personal data or any confidential information from the User’s Device;

b) Persistent cookies: they are stored on the User’s Device and remain there until they are deleted. Ending the session of a given browser or turning off the Device does not delete them from the User’s Device. The persistent cookies mechanism does not allow the collection of any personal data or any confidential information from the User’s Device.

3. The User has the ability to limit or disable access of Cookies to his Device. If you use this option, the use of the Website will be possible, in addition to functions that, by their nature, require cookies.

§3. The purposes in which Cookies are used

1. The Administrator uses own Cookies for the following purposes:

a) Website configuration – adjusting the content of the Website pages to the User’s preferences and optimizing the use of Website pages;

b) analyzes and audits and audience audits – collecting general and anonymous static data, creating anonymous statistics through analytical tools that help to understand how the Website Users use Website pages, which allows improving their structure and content;

c) rendering advertising services – presenting advertising messages tailored to the User’s preferences;

2. The service administrator uses external cookies for the following purposes:

a) configuration of the Website – adjusting the content of the Website pages to the User’s preferences and optimizing the use of Website pages

b) analysis and research and audience audit – collection of general and anonymous static data via analytical tools Google Analitycs – cookie administrator: Google Inc. z / s in the USA;

c) provision of advertising services – presentation of advertising messages tailored to the preferences of the User with the use of analytical tools Google Adwords – cookie administrator: Google Inc. z / s in the USA, Adpilot Sp. z o.o. z / s in Warsaw

§4. Forwarding some personal data

1. The store uses tracking pixels such as Google Analytics and Facebook

2. In order to fulfill the order, some personal data is provided in connection with the following activities:

a) for the payment process,

b) to provide courier services,

c) to provide a logistic service,

d) accounting office service,

e) WooCommerce store software

§5. Possibilities to determine the conditions of storage or access to Cookies

1. The User may independently and at any time change the settings for Cookies, specifying the conditions for their storage and access to the User’s Device via Cookies. Changes to the settings referred to in the previous sentence, the User can make using web browser settings or by using the service configuration. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the browser’s settings or inform them whenever Cookies are placed on the User’s device. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies are available in the software (web browser) settings.

2. The User may delete Cookie files at any time using the functions available in the web browser he uses.

3. Restricting the use of Cookies may affect some of the functionalities available on the Website.

§ 6. Changes to the privacy policy and cookies

Any changes to the privacy policy and cookies will be made available on this website.

———————————-

Polityka prywatności

Niniejszy strona internetowa („Serwis”) jest obsługiwana przez  Ceramigo Art  („Administrator”).

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Ceramigo Art przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o przepisy prawa, m.in.

    1. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926   – tekst jednolity)
    2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.)
    3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym poniżej.

§1. Definicje

1.        Administrator – oznacza Ceramigo Art, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2.        Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3.        Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4.        Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5.        Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach): ceramigo.art

6.        Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7.        Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.        Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.        Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a)        Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

b)        Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3.        Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 

§3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1.        Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a)        konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

b)        analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)        świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;

2.        Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a)        konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu

b)        analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA;

c)        świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA, Adpilot Sp. z o.o. z/s w Warszawie

 

§4. Przekazywanie niektórych danych osobowych

1. Sklep korzysta z pixeli śledzących takich jak Google Analytics, Facebook

2. W celu realizacji zamówienia niektóre dane osobowe są przekazywane w związku z poniższymi czynnościami:

a) w celu realizacji procesu płatności,

b) w celu realizacji usługi kurierskiej,

c) w celu realizacji usługi logistycznej,

d) obsługa biura księgowego,

e) oprogramowanie sklepu WooCommerce

 

§5. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1.        Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.        Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.        Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

§6. Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies

Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.